ERASMUS+ KA131 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÇAĞRISI

ERASMUS+ KA131 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÇAĞRISI

2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ

İlan No: 4

İlan Tarihi: 27 Nisan 2022

Başvuru Dönemi: 27 Nisan 2022 – 20 Mayıs 2022

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği; Marmara Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği, Yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin öğrenim programının bir parçası olarak tanınan zorunlu veya isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek tam zamanlı stajları ifade eder. Tam zamanlı staj, öğrencinin faaliyet süresi boyunca tam mesai günü esasına göre yaptığı stajdır. Tam mesai günü gidilen ülkedeki tam zamanlı çalışanların haftalık çalışma saati dikkate alınarak belirlenir. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim programıyla ilgili bir alanda olmalıdır. Bu çağrıya 2021-1-TR01-KA131-HED-000005681 numaralı Erasmus+ projesi kapsamında çıkılmaktadır. İlgili çağrı aynı zamanda üniversitemizin ortağı olduğu Avrupa Staj Konsorsiyumu 2021 projesi kapsamında öğrenci seçimi yapılacaktır.

Avrupa Staj Konsorsiyumu; Üsküdar Üniversitesi koordinatörlüğünde 5 yükseköğretim kurumu (Marmara Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi) ile 3 sivil toplum kuruluşunun (İstanbul Sanayi Odası, Türk Bilişim Vakfı ve Türk Kültür Vakfı) işbirliği ile Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylem 1 çatısı altında gerçekleştirilen bir Erasmus+ Projesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Marmara Üniversitesi’nin eğitim kademelerinden herhangi birinde (Birinci Kademe: Lisans, Ön Lisans; İkinci Kademe: Yüksek Lisans; Üçüncü Kademe: Doktora ve Tıpta İhtisas[1])tam zamanlı öğrenci olanlar,

- Önlisans ve Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalaması en az 2.20/4.00 olmalıdır.

- Lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta İhtisas) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır.

- Öğrenciler hareketlilik tarihinden önce en az bir akademik yılı kurumlarında tamamlamış olmalılardır. Hazırlık eğitimi alan öğrenciler başvuruda bulunamaz.

- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, planlanan yeni faaliyetin süresiyle birlikte toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektedir. Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) toplamda 12 aya kadar hibeli ya da hibesiz olarak faydalanabilir.

- Başvuru tarihinde mezun durumunda olan öğrenciler Erasmus Staj Hareketliliğine başvuruda bulunamazlar. Başvuru tarihinde tam zamanlı öğrenci statüsünde olan öğrenciler, staj faaliyetinin gerçekleşeceği tarihte mezun durumuna geçmiş olsalar dahi mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl[2] içerisinde, 2-12 ay süre ile staj hareketliliği yapabilirler.

- Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

- Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya zorunlu stajlarını gerçekleştiremez.

 

NASIL BAŞVURULUR?

Tüm öğrenci başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Portalı (tıklayınız) üzerinden alınacaktır. Adayların T.C. Kimlik Numaraları ile e-Devlet Başvuru Portalı’na giriş yaparak MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NİN ERASMUS+ KA131 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ilan sayfasına erişim sağlayarak başvuru işlemlerini ilan metninde belirtildiği şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Değerlendirme aşamasında öncelikli kriterler olarak belirlenen hususlara ilişkin aşağıdaki belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir:

  1. Marmara Üniversitesi Öğrenci Belgesi (Onaylı veya E-devlet üzerinden barkodlu) – zorunlu - Online sistem üzerinde "diğer belge" kısmına yükleyiniz
  2. Marmara Üniversitesi Transkript (Onaylı veya E-devlet üzerinden barkodlu) - zorunlu
  3. Yabancı Dil Sınavı Tercih Formuzorunlu
  4. Staj Hareketliliği gerçekleştirmek istenilen kurumdan alınan kabul mektubu[3]
  5. Staj Karşı kurum bilgi formu - Online sistem üzerinde "diğer belge" kısmına yükleyiniz, lütfen öğrenci belgesiyle birlikte tek bir belge olacak şekilde tarayınız
  6. Dezavantajlı öğrenciler için Onaylı Rapor
  7. Şehit/Gazi Yakını olduğunu gösterir belge

 

YABANCI DİL SINAVI- sınavlar fiziki olarak yapılacaktır

Seçim ve değerlendirme için; başvuran öğrencilerin Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Erasmus Staj Hareketliliği Yabancı Dil Sınavına girmeleri zorunludur. Sınavlar; İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden fiziki (yüz yüze) yapılacak olup, öğrencilerin Staj süresince kullanacakları dilden sınava girmesi gerekmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin hangi dilden sınav (lar)a katılacaklarını; Yabancı Dil Sınavı Tercih Formu’ nu doldurup başvuru sistemine yükleyerek beyan etmeleri gerekmektedir.  Lütfen Online başvuru sisteminde Yabancı Dil Belgesi yükleme sekmesini “YOK” seçerek geçiniz.

Başvuran öğrencilerin Erasmus+ staj hareketliliğinden yararlanabilmesi için ilgili sınavların en az birinden 60 ve üzeri puan alması gerekmektedir.  Yabancı dil sınavları 23 Mayıs-27 Mayıs haftasında yapılacak olup, detaylı sınav takvimi Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi web sayfasında önümüzdeki günlerde ilan edilecektir.

SEÇİM ve DEĞERLENDİRME

Hareketlilikler için son başvuru tarihinden sonra tüm başvurular; uygunluk yönünden incelenecektir. Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır:

Tablo 1: Puan Hesaplama Kriterleri

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına (başvuru esnasında belge yüklenmesi gerekmektedir)

+15 puan[4]

Engelli öğrencilere (başvuru esnasında engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan[5]

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan[6]

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma

(Öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

KONTENJAN:

Yabancı dil sınavından barajı aşan öğrencilerin kabul mektupları Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Değerlendirme Komisyonu tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulacaktır.   Proje kapsamında Staj faaliyeti için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibe doğrultusunda 60 öğrencimiz faaliyetten hibeli olarak yararlanmak üzere belirlenecektir. Bu itibarla başarı sıralamasına göre ilk 60 öğrenci hibeli olarak değerlendirilip sonraki öğrenciler hibesiz olarak programdan yararlanabilecekleridir. Buna ilaveten Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında gidilecek ülkenin aylık hibe miktarına bağlı olarak değişmekle birlikte en fazla 3 öğrenci hibelendirilecektir.

STAJ HAREKETLİLİĞİ UYGUN STAJ YERİ ÖRNEKLERİ ve ÖRNEK DAVET MEKTUBU için tıklayınız

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

- bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler

- yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları

- gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları

- ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik

- araştırma enstitüleri

- vakıflar

- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)

- kâr amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar

- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar

- yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı)

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_en)

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK ÜLKELER:

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

HAREKETLİLİK DÖNEMİ

Öğrenci staj hareketliliği asgari 2 ay, azami 12 ay süreyle gerçekleştirilir. 2 ayın altında kalan hareketlilikler geçersiz sayılacaktır. 2 aydan daha fazla süreyle staj yapılması durumunda da en fazla 2 aylık hibe tahsisi yapılacaktır.

Hareketliliklerin en geç 1/10/2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

HİBE

Hibeli Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliğine hibeli olarak katılmaya hak kazanan öğrencilere azami 2 aylık hibe tahsis edilecektir. Hibe sağlanıp sağlanmaması başvuru sayısı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından sağlanan fon üzerinden belirlenmektedir. Erasmus hibeleri hareketliliğe maddi anlamda destek sağlamak için verilmektedir, hareketliliğiniz esnasında gerçekleştireceğiniz tüm giderler için yeterli gelmeyebilir, bu bağlamda hibe miktarını aşan yaşam ve seyahat masrafları öğrencinin kendi sorumluluğundadır. İsteyen öğrenciler hibe alma hakkından feragat edebilir.

Hibe tutarlarında kesinti yapılmasına neden olan durumlar öğrencinin üniversite ile imzalayacağı sözleşme metninde yer alacaktır.

Aylık bireysel hibe miktarı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilir:

Tablo 2: Ülke bazında aylık hibe miktarları

Ülke grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

750

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

600

 

Hibesiz Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği

Başvuru sahibi öğrenciler arasında Tablo 1’de belirtilen kriterlere göre oluşan sıralamadaki yeri gereği proje bütçesinin yetersizliği nedeniyle hibesiz olarak hareketliliğe katılmak üzere seçilmiş olan öğrencilerimiz olabilir. Bu öğrencilere hibeli olarak faaliyete katılmaya hak kazanan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde azami 2 aylık hibe tahsisi gerçekleştirilebilecektir. Aksi takdirde bu statüdeki öğrenciler faaliyetlerini maddi yardım almadan tamamlamak durumundadır.

Engelli ve Dezavantajlı Öğrenciler Hakkında İlave Hibe İmkanları:

Engelli ve Dezavantajlı öğrenciler, hibeli olarak Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği gerçekleştirmek üzere seçilmeleri halinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2021 KA131 projesi Uygulama El Kitabında yer alan koşulları sağlamak kaydıyla ilave hibe desteği talebinde bulunabilirler. Talepler kurallara uygun şekilde belgelendirilmek koşuluyla Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından değerlendirilecektir.

Konuyla ilgili tüm sorular için aşağıdaki mail adresi üzerinden Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne ulaşabilirsiniz: erasmus@marmara.edu.tr

Başvurularınızda başarılar dileriz,

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi/ Marmara Üniversitesi

 

[1]Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) Marmara Üniversitesi’ne yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

[2] Projenin süresi bakımından öğrenci ya da yeni mezunlar tarafından gerçekleştirilecek Hareketliliklerin en geç 1/10/2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

[3] Kabul mektubunda öğrencinin kurumda Erasmus+ Staj Programı kapsamında staj yapacağı belirtilmelidir. Staj tarihleri iki aydan kısa olmayacak şekilde kabul mektubunda belirtilmelidir. Öğrencinin kurumda üstleneceği görevler kabul mektubunda sıralanmalıdır. Staj yapılacak kurumun öğrencinin okuduğu bölümle ilişkili bir alanda faaliyet gösteren, resmi adresi, resmi web sayfası (sosyal medya hesapları bu kapsamda değerlendirilmez), telefon numarası, resmi eposta adresi bulunan bir kurum olması gerekmektedir. Kabul mektubu antetli kâğıt üzerinde, imzalı ve mühürlü olmalıdır. Staj yapılacak kurumun program ülkelerinden birinde bulunan yükseköğretim kurumu olması halinde kurumun ECHE sahibi olması zorunludur. Başvuru aşamasında kabul mektubu teslim etmeyen öğrencilerin, başvurularının geçerli olabilmesi için Staj hareketliliği için yapılacak Erasmus Yabancı Dil Sınav tarihine kadar uygun formatta bir kabul mektubunu Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

[4] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[5] Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

[6] Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

HIZLI ERİŞİM